Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting De Belleman, Valkenswaard

      

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 

‘De Belleman’          :         Stichting De Belleman Valkenswaard;

‘Gebruiker’               :         de natuurlijke persoon (tenminste 18 jaar of ouder) of rechtspersoon, die de ruimtes heeft gehuurd;

‘Medegebruikers’     :         degene(n) die op uitnodiging van de gebruiker de door hem/haar gebruikte ruimtes medegebruiken; alle overige bezoekers/gasten van De Belleman;

‘Leider’                    :         degene die door de gebruiker is aangewezen als zijnde de leidinggevende over de medegebruiker(s) tijdens het uitvoeren van de activiteiten. De leider is tenminste 18 jaar of ouder.

Openstellingen/aanvragen

1.    Tijden openstelling: deze worden gepubliceerd in De Belleman. In overleg met De Belleman kan daarvan afgeweken worden. De Belleman is een aantal dagen per jaar gesloten; deze dagen worden door De Belleman bepaald en gepubliceerd.

2.    Aanvragen voor huur van ruimtes kunnen worden ingediend bij De Belleman: verhuur@bellemandommelen.nl. Voor alle (overige) aanvragen kan contact worden opgenomen met De Belleman (040-2046644).

3.    Het is de gebruiker niet toegestaan de in het gebouw aanwezige materialen te gebruiken, voor zover deze niet ter beschikking zijn gesteld door De Belleman.

4.    Het is niet toegestaan consumptieartikelen, sport- en/of andere artikelen etc. in het gebouw mee te nemen, aan te bieden, te verkopen of te doen verkopen.

5.    De Belleman of diens gemachtigde heeft het recht een ieder die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt, of handelt in strijd met deze voorwaarden, uit het gebouw te doen verwijderen en, zo nodig, de verdere toegang tot

       het gebouw te verbieden. Het reeds betaalde gebruikstarief wordt niet gerestitueerd.

6.    Het door De Belleman aangewezen personeel heeft voor uitoefening van zijn functie te allen tijde toegang tot het gebouw.

7.    Gebruiker is verplicht het gebouw te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het gebruiksverzoek is aangevraagd.

8.    Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de orde, maatregelen en andere aanwijzingen, door of namens De Belleman gegeven.

9.    Gebruiker, of leider, is verantwoordelijk voor het verloop van de activiteiten en het houden van toezicht tijdens het gebruik van het gebouw.

10.  Gebruiker, leider en medegebruiker(s) van het gebouw zijn verplicht toezicht te houden op meegebrachte minderjarigen en dienen overlast te voorkomen.

11.  Gebruiker is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn leider/medegebruiker(s)/ meegebrachte minderjarigen, aangebrachte schade(s) aan het gebouw of de daarin aanwezige eigendommen c.q. materialen van De Belleman of verenigingen.

12.  De Belleman is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, aan (mede-) gebruikers overkomen noch voor beschadiging, diefstal en/of vermissing van eigendommen van medegebruikers van het gebouw.

13.  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de in het gebouw opgeslagen materialen, eigendom van de betaald gebruiker.

14.  Voor alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen de aanwijzingen van De Belleman te worden opgevolgd.

 

Aanvullende voorwaarden gebruik sporthal

1.    De toegewezen gebruikstijd van betaald gebruik geldt voor het gebruik van de sporthal. De kleed- en wasgelegenheden mogen gebruikt worden 15 minuten vóór en na de tijd van betaald gebruik.

2.    De toegewezen gebruikstijd kan niet geannuleerd worden.

3.    In verband met wijzigingen door de (landelijke) sportbond van wedstrijdprogramma’s kunnen vaste gebruikers/sportverenigingen vóór 1 september voor de nieuwe seizoenaanvragen nog (kosteloos) wijzigingen doorgeven.

4.    Binnen 7 dagen na verzenddatum van de bevestiging door De Belleman kan door de gebruiker nog kosteloos wijzigingen worden doorgegeven, voornamelijk gericht op controle van eventuele reserveringsfouten.

5.    Voor aanvragen voor gebruik van de sporthal anders dan in deze regeling wordt bedoeld, kan borg worden gevraagd; terugbetaling van de borg geschiedt na oplevering van de hal en aftrek van de kosten van huur, verhuur van vloerbedekking, podiumelementen,

       ondersteunend personeel en/of andere kosten.

6.    De Belleman heeft het recht ten behoeve van grotere evenementen en calamiteitenopvang, ten hoogste tien willekeurige dagen per seizoen te beschikken over de sporthal. In dit geval heeft gebruiker aanspraak op vermindering van de gebruiksvergoeding.   

       Gebruiker zal hiervan, indien mogelijk, tenminste veertien dagen van tevoren op de hoogte worden gesteld.

7.    Het is verboden de sporthal te betreden met buiten gedragen schoeisel. De sporthal mag alleen betreden worden met zaal- of sportschoenen, welke geen strepen of vegen na laten.

               Gebruik van hars (of ander plakmiddel voor betere grip op de bal) is niet toegestaan.

8.    De sporthal dient binnen de gebruikstijd weer terug te zijn gebracht in oorspronkelijke staat. Alle toestellen en spelmaterialen moeten op de daarvoor bestemde plaats in de bergruimte worden opgeborgen. Voor ballen e.d. moet de gebruiker zelf zorg dragen. Er

       mogen geen ballen gebruikt worden, welke buiten gebruikt zijn.

9.    De Belleman heeft het recht de sporthal te allen tijde te sluiten, indien bepaalde omstandigheden, (bijv. reparatie, onderhoudswerkzaamheden), daartoe nood zaken. In dit geval heeft de gebruiker aanspraak op vermindering van de gebruiksvergoeding. Gebruiker

       zal van deze sluiting zo spoedig mogelijk van tevoren in kennis worden gesteld.

10.  Indien het gebruik noodzaakt tot bescherming van de vloer, dient gebruik gemaakt te worden van de door De Belleman aangeleverde vloerbedekking.

11.  Zonder leiding (anders dan de gebruiker of leider) mag niemand in de sportzaal of nevenvertrekken aanwezig zijn. De betaald gebruiker, of leider, is verantwoordelijk voor de orde in het gebouw.

       Hij/zij verlaat als laatste het gebouw en draagt zorg dat:

       a.  de buitendeuren gesloten zijn;

       b.  de verlichting gedoofd is en de kranen dicht gedraaid zijn;

       c.  de toestellen op de daarvoor aangewezen plaats(en), zonder gevaar voor anderen, zijn

            opgeborgen;

       d.  schade aan gebouw of inventaris, ontstaan tijdens de gebruikstijd, direct gemeld wordt

            aan De Belleman. Indien dit naar oordeel van De Belleman nodig is, zal deze schade

            voor rekening van de gebruiker worden hersteld.

12.  Als leider(ster) komt slechts in aanmerking, hij/zij die minimaal 18 jaar is en in het bezit is van tenminste één erkend sportdiploma.

13.  Voor alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dienen de aanwijzingen van De Belleman te worden opgevolgd.