Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G)

Privacy statement

 

Stichting De Belleman (De Belleman) verwerkt persoonsgegevens. De Belleman is gebonden aan de Privacy Wetgeving zoals is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 4 mei 2016 van de Autoriteit Persoonsgegevens en van toepassing vanaf 25 mei 2018. Met dit Privacy statement willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Belleman.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt De Belleman persoonsgegevens?

De Belleman verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers, personeel, cursisten en huurders met wie wij direct een relatie hebben of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

- personeel

- vrijwilligers

- cursisten

- activiteitendeelnemers

- ambtenaren van gemeente Valkenswaard, waar wij een relatie mee hebben

- contactpersonen die aan een bedrijf en/of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben

- personen die lid zijn van de nieuwsbrief

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het secretariaat verwerkt persoonsgegevens in de database.

 

Waarvoor verwerkt De Belleman persoonsgegevens?

Als je bij De Belleman, of aan de slag wilt gaan als gebruiker of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven.

Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over een nieuwe activiteiten binnen De Belleman.

Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Bijvoorbeeld de nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom huur, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt De Belleman ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De Belleman controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

 

Hoe gaat De Belleman met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen de organisatie, kunnen collega’s elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. Je persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen De Belleman

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

De Belleman kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen. Uitzondering is de ziekteverzuimorganisatie (Keerpunt)

                                                                                                                                                                                                 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Belleman gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Autoriteit Persoonsgegevens d.d. 4 mei 2016 en van toepassing vanaf 25 mei 2018.

 

Kan ik zien welke gegevens De Belleman van mij verwerkt?

Gegevens kunnen bij het secretariaat ingezien worden. Vaste huurders kunnen alleen hun eigen gegevens via hun inlog in de zalenplanner inzien.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Belleman kun je terecht bij het secretariaat. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met De Belleman via info@bellemandommelen.nl.

 

Wijzigingen privacy statement.

Het bestuur van De Belleman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.